Vedtægter

Klik på pdf eller word ikon for visning/download.

Teglbrændergården 13. dec. 2006.
Ændret den 21. august 2007. (§3 og ny § 10)
Ændret maj 2009 (§ 5 og 8)
Ændret juni 2013

Vedtægter for Lusitanoforeningen i Danmark

1 § Generelt
Foreningens navn er Lusitanoforeningen i Danmark. Foreningens adresse er den sammen som formandens adresse.
Foreningens højeste besluttende organ er generalforsamlingen, som afholde en gang om året, fra foreningens stiftelse. Imellem generalforsamlingerne træffer bestyrelsen beslutninger.
Regnskabsår er fra 1. januar til den 31. december. Foreningen tegnes af bestyrelsen eller de personer, som bestyrelsen udpeger.

2 § Formål
Lusitanoforeningen i Danmark er en ikke kommerciel forening. Foreningens formål er at fremme lusitanohesten i Danmark, gennem avl *) og gennem oplysning om hesteracen og gennem arrangementer, der drejer sig om hesteracen og dens traditioner.

*) Foreningen fremmer avlen i Danmark efter de retningslinjer, som er opstillet af den portugisiske avlsforening, APSL.

3 § Medlemskab
Personer som fremmer foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer som modarbejder foreningens formål eller ikke følger foreningens vedtægter kan udelukkes af bestyrelsen.

4 § Medlemskontingent
Størrelsen af Medlemskontingent besluttes på generalforsamlingen, og skal betales på den måde, som bestyrelsen angiver. Kontingentet gælder for et kalenderår.

Kontingent som betales efter den 1. november, gælder også for det følgende kalenderår.

5 § Bestyrelsen
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift, og virker for dens formål.
Bestyrelsen skal årligt, opstille regnskab og balance, samt holde styr på medlemsregistret.
Bestyrelsen består af en formand, som vælges på generalforsamlingen.
Derudover vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter. Både formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år.
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ad gangen. Formand og næstformand er aldrig på valg samtidig. Kasserer og sekretær er heller ikke på valg samtidig.
Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen og skal være fyldt 18 år.
Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig, med næstformand, en kasserer og en sekretær, samt menige medlemmer.
Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et arbejdsudvalg, hvor ”Tovholder” skal være medlem.

6 § Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder holdes mindst tre gange om året, eller når formanden, eller to andre bestyrelsesmedlemmer, eller en revisor ønsker det.
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indkaldes skriftligt/pr. e-mail til bestyrelsesmøde, mindst to uger før mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, har formandens stemme majoritet.
Deltagelse og afstemning kan foregå via ”netopkobling”, eks. Skype eller lignende.
7 § Foreningsarrangementer til Lusitanoens fremme i henhold til §2. – Budget.
Stk. 1 Udgifter til 1 års arrangement kan ikke udgøre mere end 50% af den samlede egenkapital

Stk. 2 Generalforsamlingen kan ”udstikke” retningslinier i forbindelse med %-satser og beløb til arrangementer. Det er et krav for at kunne opnå tilskud til et arrangement, at der returneres med en artikel fra arrangementet til nyhedsbrevet.

Stk. 3 Repræsentation ved Lusitanoforeningens stand, betales fuldt ud af foreningen.

Stk. 4 Udvalg – Ved udvalgenes planlægning af kommende arrangementer i henhold til §2, skal der fremlægges et budget til bestyrelsens godkendelse. Ved refusion, skal udgifter dokumenteres og kopi af kvitteringer indsendes til bestyrelsen som bilag.

Stk. 5 Medlemmer – Medlemmer kan søge om tilskud til arrangementer i henhold til §2. Der skal fremlægges et budget til bestyrelsens godkendelse. Ved refusion, skal udgifter dokumenteres og kopi af kvitteringer indsendes til bestyrelsen som bilag.

8 § Revision
Generalforsamlingen skal udpege 1-2 revisorer. Revisorerne behøver ikke at være medlem af foreningen.
Senest den 31. marts skal revisorerne aflægge beretning til bestyrelsen.

9 § Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes i februar/marts måned. Indkaldelsen skal sendes ud til medlemmerne senest 21 dage før, og den skal omhandle dagsorden. Forslag til dagsorden skal sendes til sekretæren mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen skal indsendes til og modtages af sekretæren senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Revisionsberetning
5) Valg af formand
6) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7) Fastlæggelse af kontingent
8) Eventuelle vedtægtsændringer
9) Forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne (såfremt de er modtaget rettidig).

10 § Generalforsamlingens stemmeberettigede
Medlemmer af foreningen, som er fyldt 15 år er stemmeberettigede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed har formandens stemme majoritet.
Afstemning kan foregå via ”netopkobling” og ved fuldmagt.

11 § Tegning
Formand og kasserer er tegningsberettigede.

12 § Foreningens opløsning
En evt. opløsning af foreningen skal besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to måneders mellemrum. Der skal på den sidste generalforsamling være mindst 2/3 dels flertal for nedlæggelse.
Ved sidstnævnte generalforsamling skal det også besluttes, hvad der skal ske med foreningens aktiver, som under alle omstændigheder skal bruges til at fremme hesteavlen i Danmark.